لیست کارگاه های فعال صنایع دستی شهر


ردیف عنوان مرکز فروش نام و نام خانوادگی آدرس تلفن
1 حسن ترابی حسن ترابی گناباد سه راهی مند 09153751663
2 سفالگری حسن ترابی گناباد سه راهی مند 0533-7239831
3 سفالگری حسن ترابی گناباد سه راهی مند 09159344902
4 سفالگری حسن ترابی گناباد سه راهی مند 09155339732
5 سفالگری رجبعلی حیدری مند گناباد سه راهی مند 0533-7254878
6 سفالگری محمد تقوی گناباد سه راهی مند 09153751037
7 سفالگری جواد تقوی مند گناباد سه راهی مند 09158970891
8 سفالگری هادی توسلی گناباد سه راهی مند 0533-7227588
9 سفالگری علی اکبر امیری گناباد- جاده گدام 0533-7231884
10 پارچه بافی سنتی مریم شکاری گناباد-بیدخت 0533-7333635
11 پارچه بافی سنتی زهرا شکاری گناباد-بیدخت 0533-7332216
12 پارچه بافی سنتی مریم رضایی گناباد-بیدخت 0533-7333632
13 کاشی هفت رنگ علی عبدی شوارب گناباد-بیدخت 0533-7333801
14 گلیم بافی عذرا صفایی گناباد- خیابان ایثار 0533-7256581
15 معرق منبت محمد بسکابادی گناباد-جاده قدیم بیدخت 09153592899