سوغات و ره آورد

مهمترین بازار گناباد که مسافران میتوانند در آن سوغات این شهرستان را ابتیاع کنند بازار یا بازارچه ی زعفران نامیده می شود که در مرکز شهر واقع شده است. در این بازار مهمترین فرآورده ی گیاهی شهرستان گناباد یعنی زعفران به فروش می رسد. همچنین در این بازار فرآورده های دامی و لبنی همچون کشک، قره قروت، ماست محلی و خشکبار، زیره و زرشک به فروش می رسد.